Oznámení o přeměně

Společnost ALEMAR Food Group s.r.o., IČO: 09994262, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 382161 vedenou u Městského soudu v Praze („Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („ZOPS“), oznamuje

že  do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze byl uložen projekt změny právní formy Společnosti v souvislosti s přeměnou Společnosti formou změny právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Změnou právní formy Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků („Přeměna“).

Společnost současně zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39a zákona o přeměnách:

Věřitelé Společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis
Přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne
o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho
pohledávky a Společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,

a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 ZOPS dotčena.

Vklady do základního kapitálu Společnosti jsou ke dni vyhotovení projektu změny právní formy zcela splaceny.

Společnost je povinna bezplatně poskytnout každému věřiteli písemnou formou, anebo na žádost elektronickou formou, úplnou informaci o všech právech, která náleží společníkům či věřitelům společnosti.

Věřitelé Společnosti mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých právech v sídle společnosti.

Jediný společník Společnosti s Přeměnou vyslovil souhlas.